ligth bright medium dark black
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΣ 2014

Από 1/1/2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) (N.4172/2013 ) ο οποίος σε συνδυασμό με τον νέο Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) (Ν.4174/2013) και τις σαρωτικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (Ν.4093/2012) διαμορφώνουν ένα τελείως διαφορετικό φορολογικό περιβάλλον για όλους.  Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι παρακάτω:

1.  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

Οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, από 1/1/2014, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών (τήρηση πρόσθετων βιβλίων).

Τα ξενοδοχεία κλπ καταλύματα εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής για την έκδοση των αποδείξεων εφόσον στις χειρόγραφες ή μηχανογραφικά εκδιδόμενες σημειώνουν το ονοματεπώνυμο και τη Δ/νση του πελάτη.

Όσα ξενοδοχεία διαθέτουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Bar, κυλικεία, εστιατόρια κλπ) για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού, θα συνεχίσουν να εκδίδουν τις αποδείξεις τους γι’ αυτά τα καταστήματα με τον ίδιο τρόπο (ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό).

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:   α) ΠΟΛ.1023/20-1-2014

                                    β) ΠΟΛ.1001/2-1-2014

                                   γ) ΠΟΛ.1288/31-12-2013

2. ΕΞΌΦΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΆΝΩ ΤΩΝ 500 €

Ο ξενοδόχος και ο κάθε επιτηδευματίας πρέπει να εξοφλούν κάθε παραστατικό αγοράς προϊόντων ή λήψης υπηρεσιών ποσού πάνω από 500 – 2999,99 € με τον Φ.Π.Α. μέσω τραπεζικού τρόπου πληρωμής για να μπορούν να εκπέσουν τις δαπάνες αυτές από τα έσοδά τους.  Εξόφληση παραστατικών αγοράς προϊόντων ή λήψης υπηρεσιών άνω των 3.000 € με τον Φ.Π.Α. με μετρητά, εκτός της ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του ποσού από τα έσοδα ως δαπάνη, επιφέρει και πρόστιμο του Ν. 2523/1997.

Η εξόφληση λογ/σμών διαμονής ιδιωτών πελατών ποσού άνω των 1.500 € με τον Φ.Π.Α. πρέπει να γίνεται πάλι μέσω τραπεζικού συστήματος (επιταγή, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα κλπ) γιατί διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο του Ν. 2523/1997.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των Τραπεζών τότε για την είσπραξη των μετρητών άνω των 1.500 € από ιδιώτες, εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη είσπραξης μετρητών στην οποία αναγράφεται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης και ο αριθμός του φορ. παραστατικού που εκδόθηκε και εξοφλείται.  Το ποσό αυτό των μετρητών ο επιτηδευματίας θα πρέπει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να το καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό και να επισυνάψει το τραπεζικό παραστατικό και την απόδειξη είσπραξης μετρητών με το φορολ. παραστατικό που εξέδωσε.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΗ: Άρθρο 23 του Ν.4172/2013

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις από 1/1/2014 θα υποβάλλονται:

α)    Για όλες τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα έσοδα μέχρι τις 15 του επομένου μήνα.  Σ'  αυτές θα καταγράφονται ο αριθμός όλων των τιμολογίων ανά Α.Φ.Μ. επιτηδευματία και το σύνολο της αξίας τους, ανεξαρτήτως ποσού.  Τα πιστωτικά τιμολόγια θα καταγράφονται πάλι ανά Α.Φ.Μ. σε ξεχωριστή σειρά.  Επίσης οι λιανικές πωλήσεις θα καταγράφονται συγκεντρωτικά σε μία σειρά.

β)    Όσον αφορά τα έξοδα μέχρι την υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.  Έτσι οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής Φ.Π.Α. κάθε μήνα θα πρέπει να υποβάλλουν πριν την υποβολή της περιοδικής Φ.Π.Α. και τη συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων.  Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές Φ.Π.Α. ανά τρίμηνο υποχρεούνται να υποβάλλουν ανά τρίμηνο και τις καταστάσεις εξόδων.  Η συμπλήρωση των καταστάσεων εξόδων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι καταστάσεις εσόδων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:     Εάν υπάρχουν περισσότερες ταμειακές μηχανές οι λιανικές πωλήσεις θα καταγράφονται ξεχωριστά ανά ταμειακή μηχανή.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ (Φ.Μ.Υ. – Φ.Ε.Ε.).

α)    Οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) θα υποβάλλονται πλέον από 1/1/2014 για κάθε μήνα, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος και ο φόρος θα αποδίδεται στην ίδια προθεσμία.

β)    Οι λοιπές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (Φ.Ε.Ε. 20%) κλπ. θα υποβάλλονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση αμοιβής και θα πληρώνεται στην ίδια προθεσμία.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρα 61, 62 ,63, 64 του Ν.4172/2013

                             ΠΟΛ.1011/2-1-2014

γ)    Η ανωτέρω β' παρακράτηση (20%) θα γίνεται σε όλες τις αμοιβές ανεξαρτήτως ποσού (μέχρι τώρα υπήρχε το όριο των 300 €). 

δ)    Οι αμοιβές σε χρήμα ή είδος σε μέλη Δ.Σ. εταιρειών θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία και επί αυτών γίνεται παρακράτηση 20%.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 12 του Ν.4172/2013

                            ΠΟΛ.1012/3-1-2014

5. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Οι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος (αυτοκίνητα, τροφή, κατοικία κλπ) που παρέχονται από τις επιχειρήσεις σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, θεωρούνται πλέον εισόδημα προστιθέμενο στο φορολογητέο εισόδημά του και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου η οποία όμως θα γίνει από 1/1/2015.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  Άρθρο 13 του Ν.4172/2013

                             Παρ. 22 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013

                             Παρ. 12 του άρθρου 26 του Ν.4223/2014

6. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά του ν. 2238/1994, από 1/1/2014 υποχρεωτικά διανέμονται και φορολογούνται με συντελεστή 15% ή συμψηφίζονται με ζημίες της τελευταίας πενταετίας.  Από 1/1/2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αποθεματικών (εκτός κάποιων εξαιρετικών περιπτώσεων).

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Παρ. 11 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013

                             ΠΟΛ.1007/2-1-2014

7. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αλλάζει πλήρως ο υπολογισμός και η φορολόγηση της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών, μεριδίων κλπ.  Η υπεραξία πλέον δεν φορολογείται αυτοτελώς, όπως πριν, αλλά φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα φυσικών προσώπων εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:   Άρθρο 42 του Ν.4172/2013

                               ΠΟΛ.1004/2-1-2014

8. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αλλάζει η φορολόγηση της υπεραξίας των ακινήτων με νέο συντελεστή παρακράτησης που ανέρχεται στο 15%.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  Άρθρο 41 του Ν.4172/2013

                             ΠΟΛ.1008/2-1-2014

                             ΠΟΛ.1014/7-1-2014

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΗ: Άρθρο 24 του Ν.4172/2013

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι μεταβολές στα δικαιώματα επί των ακινήτων από 1/1/2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά εντός μηνός από την μεταβολή. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων μειώνεται στο 3%.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρα 6 & 11 του Ν.4223/2013

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Δ.Ο.Υ.

Από 1/1/2014 οι μεταβολές υποβάλλονται πλέον στις Υπηρεσίες Μητρώου των Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερών. ( Αντί των 30 ημερών μέχρι σήμερα.)

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 10 του Ν.4174/2013

                             ΠΟΛ.1005/31-12-2013

12. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Από 1/1/2014 οι Δ.Ο.Υ. δεν θα θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΗ: ΠΟΛ.1023/20-1-2014.

13.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ– ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

α)    Καταργείται το δελτίο αποστολής και η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή με δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων που μπορεί να το εκδίδει και ο παραλήπτης των αγαθών εάν δε το κάνει ο αποστολέας.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: α) ΠΟΛ.1023/20-1-2014

                            β) Υποπαρ. Ε1 του Ν.4093/2012

β)    Καταργείται η υποχρέωση του μεταφορέα για τις μεταφορές που διενεργεί, να εκδίδει        φορτωτική ή κατάσταση αποστολής αγαθών ούτε να τηρεί ημερολόγιο μεταφοράς και    πλέον θα εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: α) ΠΟΛ.1023/20-1-2014

                             β) Ν.4093/2012 Υποπαρ. Ε1

γ)    Από 1/1/14 οι επιχειρήσεις όταν λαμβάνουν υπηρεσίες από μη υπόχρεους έκδοση τιμολογίων δεν θα εκδίδουν ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ αλλά ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ των υπηρεσιών αυτών.

ΣΧΕΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  α) ΠΟΛ.1023/20-1-2014

                        β) Υποπαρ. Ε1 του Ν.4093/2012

  Αρχή Μέλη Επιστροφή  
Share |

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz